Po?inje provo?enje aktivnosti u novoure?enom prostoru "Demokratskog rasadnika"

Program doga?anja

 

6. sastanak Gra?anskog odbora


GO je prihvatio Odluku o prihva?anju Izvješ?a o provedbi odobrenog projekta Demokratski rasadnik Duge Rese u razdoblju od 1.1. do 31.5. 2013. Naime, sukladno sporazumu Nacionalne zaklade i Grada  Duge Rese u obavezi smo me?u ostalim podnijeti polugodišnje izvješ?e o provedbi projekta.

Tako?er dana je informacija o ure?enju predvorja kina. Obavljaju se završni radovi na stropnoj rasvjeti. Po?inje se razmišljati o provo?enju aktivnosti u prostoru. Poslan je na autorizaciju i plakat s prvim rasporedom doga?anja koja kre?u u prostoru idu?i tjedan. (28.i 29. lipnja).

5. sastanak ?lanova Gra?anskog odbora

Na sastanku je potvr?en zahtjev za prolongaciju roka ure?enja predvorja kina POU Duga Resa do 30.06.2013. te izmjene važe?eg prora?una projekta s dopunom novim stavkama

Više...

U ponedjeljak, 29.04.2013. godine održan 4. sastanak Gra?anskog odbora.

Više...

U srijedu, 20. ožujka održan je 3. sastanak Gra?anskog odbora (GO) za provedbu projekta Demokratski rrasadnik Duge Rese.  Na sastanku su usvojene izmjene i dopune  dokumenta:

Više...